สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

แบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดการอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้พิพากษา ประจำปี 2562

ด้วยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จะจัดการอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้พิพากษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึงขอความอนุเคราะห์ผู้พิพากษาประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่าน https://forms.gle/A9TK7WvoscrxmmQK8 หรือ QR Code ที่กำหนดให้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562