Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

การประชุม เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบ AWIS ครั้งที่ 2/2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ 701 ชั้น 7 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร image
image