สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Mr. Klaus Decker, Senior Public Sector Specialist ผู้แทนจากธนาคารโลก
image

  วันนี้ เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Mr. Klaus Decker, Senior Public Sector Specialist ผู้แทนจากธนาคารโลก ในการเก็บข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของส่วนราชการไทยเกี่ยวกับการประเมินความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) โดยมี นางกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวปณตพร ชโลธร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้แทนในการนำเสนอ  ผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อมูลของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรการคดีและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ Mr. Klaus Decker ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการตอบแบบสอบถามให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก ประจำปี ค.ศ. 2020