สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
image

         ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม โดยประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนงศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี และศาลอาญามีนบุรี ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และยกเลิกทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 ของศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดมีนบุรี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

          สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมพร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมเพิ่มเติมจากศาลยุติธรรมต่างๆ และได้ตรวจสอบตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอม ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 291 คน และจะสามารถเบิกค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประนีประนอมได้ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ทะเบียนผู้ประนีประนอม ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฉบับดังกล่าวด้านล่างนี้


image เอกสารแนบ