สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

การประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
image

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมงานตุลาการ คณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ พิจารณาแผนการ/มาตรการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในและกำหนดหน่วยงานที่ปรึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้