สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะฯ
image

 

 

  วันนี้ เวลา 10.00 น. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงแนวทางการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย