สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

รายงานสถิติคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องทุก 6 เดือน (แบบเดิม) ในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
image