Accessibility Tools

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

พิธีแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรimage
image

 วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) เวลา 10 นาฬิกา ณ ห้องชมวิว ชั้น 22 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานในการให้บริการประชาชน ภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562 สำนักงานศาลยุติธรรมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในฐานะหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากศาลยุติธรรมและภาครัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเริ่มจากการลดภาระของประชาชนในการคัดถ่ายคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอรับโอนมรดก และร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม