สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอยกเลิกการรายงานสถิติระบบ e-Notice (แบบเก่า) และ ให้รายงานสถิติระบบ e-Notice (แบบใหม่) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย 025/ว 6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
image

image เอกสารแนบ