สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ร้อยละความสำเร็จการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565
image