สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2562 คณะขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ
image

การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ให้แก่คู่ความ

>>รายงานสถิติคดีการจ่ายคืนเงินในคดีให้แก่คู่ความตามกรอบระยะเวลามาตรฐาน

(10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง) ของศาลจำแนกรายภาค

ประจำเดือนเมษายน 2562 <<

>> สำนักงานศาลยุติธรรมขอชื่นชมศาลที่จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล

เงินค่าปรับและเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ

โดยใช้ Corporate Banking 100% ประจำเดือนเมษายน 2562 <<

"กลุ่มศาลจังหวัด"

"กลุ่มศาลแขวง"

"กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว"

"กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ"

"กลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ"

 

 การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษฯ

>> ศาลแรงงานภาค 9 บริหารจัดการลดใช้กระดาษในหน่วยงาน <<

!!! ข่าวเด็ด เกร็ดงาน !!!

 

การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

>> พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 <<

... สาระน่ารู้ ...

 

e – Notice

สามารถค้นหาข้อมูล e-Notice ได้ที่นี่...

>> รอบรู้เรื่อง e-Notice <<

>> รายงานสถิติการใช้โปรแกรมระบบ e-Notice <<

 

การใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

>> หลากหลายวิธีการในการนำ QR Code ไปใช้ในการปฏิบัติงาน <<

>> การรายงานผลการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความยุติธรรม

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 <<

 

ระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS)

>> รายงานจำนวนหมายจับที่ลงระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ <<

 

การส่งหมายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ขอขอบคุณ 142 ศาล ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ <<