สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ว 499 แผนการดำเนินการในประเภทคดีไกล่เกลี่ยที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็บบุคคลหรือกลุ่มเดียวกัน และมีปริมาณคดีมาก (กยศ. และ กรอ.) ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
image

image เอกสารแนบ