สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Office of Judicial Affairs
image

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

ขอให้ศาลชั้นต้นส่งรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการขอออกหมายจับ (แบบพิมพ์ ๔๗ ทวิ) โดยไม่ยื่นผ่านระบบ AWIS เฉพาะในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ยื่น คำร้องขอออกหมายจับ (แบบพิมพ์ 47 ทวิ) ผ่านระบบ AWIS ตามแบบรายงานที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดไว้ ในทุกเดือน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ QR CODE
image